ALGEMENE VOORWAARDEN.


1 | A L G E M E N E V O O R W A A R D E N
Voor lezingen, voordrachten, infoavonden, workshops enz.


1. Vergoeding

Volgend bedrag wordt overeengekomen voor de uitvoering van de opdracht: (basisprijs lezing 270 Euro + verplaatsing à €0,50/km). De basisprijs is voorzien tot 30 personen bij meer dan 30 personen zal vanaf de 31ste persoon de prijs aangepast worden met 25% op de ticketverkoop ( met een minimum van €270)

De organisator betaalt Danny Semeelen - New Dog Academy op volgende wijze:

Overschrijving van het factuurbedrag op volgend rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer:

IBAN BE24 7512 0887 9638
BIC AXABBE22


Danny Semeelen - New Dog Academy bezorgt de organisator hiervoor een factuur.

De organisator betaalt de factuur binnen een termijn van 14 dagen na opmaakdatum van de factuur.

Indien de organisator verzuimt de vergoeding tijdig te betalen of enige andere bepaling van deze overeenkomst verbreekt, dan zal Danny Semeelen - New Dog Academy het recht hebben de opdracht niet uit te voeren, zonder afbreuk te doen aangaande zijn rechten.


2. Richtprijzen


Richtprijzen voor de opdracht worden opgesteld door Danny Semeelen - New Dog Academy teneinde oneerlijke concurrentie tussen verschillende organisatoren tegen te gaan. Afwijkingen beneden deze vooropgestelde richtprijs door middel van promoties zijn niet toegestaan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Danny Semeelen - New Dog Academy


3. Kosten


Alle lasten en kosten naar aanleiding van de opdracht zoals huur, publiciteit, taksen, vergunningen, ... vallen ten laste van de organisator die ze onmogelijk kan verhalen op Danny Semeelen - New Dog Academy door ze af te houden van de overeengekomen vergoeding.


4. Verzekeringen


De organisator verbindt zich ertoe alle huur- en verzekeringsverplichtingen (o.a. met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, schade, ...) die bestaan voor de duur van de opdracht, op zich te nemen.

5. Schade


Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van Danny Semeelen - New Dog Academy, aangebracht en/of veroorzaakt door een deelnemer of de organisator, zal door de organisator worden vergoed tegen taxatiewaarde.


6. Veiligheid


De organisator bevraagt kandidaat-deelnemers van een workshop naar de eventuele bijt geschiedenis van de hond.

Indien positief, dient een verdere beoordeling te worden gemaakt door Danny Semeelen - New Dog Academy om zodoende de veiligheid voor alle betrokken partijen zo goed als mogelijk te kunnen garanderen. Bij een negatieve beoordeling zal de mogelijkheid tot deelname worden ontzegd.


7. Afwijzing van aansprakelijkheid


Elke beoordeling, verslag of advies wordt door Danny Semeelen - New Dog Academy voor honden naar best vermogen en met de grootste zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier en de door hem verrichte risicoanalyse. Danny Semeelen - New Dog Academy draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door hem verleende advies.


8. Voorzieningen


De organisator zorgt voor de mogelijkheid tot projectie van slides dmv aanwezigheid van een beamer met projectiescherm of een groot televisiescherm, beide uitgerust met een HDMI-aansluiting en HDMI- kabel aanwezig.

De projectie moet duidelijk leesbaar kunnen zijn voor iedere deelnemer.

Voor grotere zalen (+30 deelnemers) voorziet de organisator een gepaste geluidsinstallatie en een draadloze head-set.
Alle consumpties voor Danny Semeelen - New Dog Academy zijn ten laste van de organisator.


9. Publiciteit


De organisator verbindt er zich toe tot tijdig en in voldoende mate publiciteit te voeren voor de opdracht conform de gebruiken in de sector.

Teksten, foto's en andere materialen aangeleverd door Danny Semeelen - New Dog Academy, mogen niet worden gewijzigd of aangepast zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.


10. Inschrijvingen en mailing deelnemers


De organisator neemt de taak op zich tot de coördinatie van alle inschrijvingen, beheer van gegevens van de deelnemers, ontvangst en beheer van de inschrijvingsgelden van de deelnemers. De indeling van de groepen bij een groepslessenreeks dient te gebeuren door de organisatie tenzij anders overeengekomen. Een lijst van alle deelnemers, gegevens en contactinformatie wordt tijdig digitaal ter beschikking gesteld van Danny Semeelen - New Dog Academy.


11. Verbod opnames


De organisator verbindt er zich toe, zonder voorafgaande toestemming van Danny Semeelen - New Dog Academy geen geluids- en/of bewegende beeld registraties te maken tijdens de uitvoering van de opdracht, noch te dulden dat derden dergelijke registraties maken.
De organisator verbindt er zich toe het opname verbod duidelijk te vermelden op het inschrijfformulier.

Bij een eventuele toelating om opnames te maken zal een meerprijs van 50% van de basisprijs aangerekend worden bovenop de basisprijs.


12. Niet doorgaan van de opdracht


Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden van Danny Semeelen - New Dog Academy niet kan plaatsvinden, zal Danny Semeelen - New Dog Academy de organisator onmiddellijk op de hoogte brengen.

In dit geval wordt een nieuwe datum voorgesteld waarop de opdracht kan doorgaan onder dezelfde voorwaarden.

De opdracht kan tot 100 dagen voor de uitvoering* van de opdracht (*startdatum aangegeven in deze overeenkomst) zonder schadevergoeding worden afgelast door de organisator.

Bedraagt de termijn minder dan 60 dagen voor de uitvoering van de opdracht, en wordt de opdracht afgelast door de organisator, wordt 50% van het overeengekomen basisbedrag (*zie 1. Vergoeding) in rekening gebracht.

Indien deze termijn wordt overschreden en de uitvoering van de opdracht door de organisator wordt afgelast, zal Danny Semeelen - New Dog Academy alleszins worden uitbetaald alsof de uitvoering had plaats gevonden.

Het niet bereiken van het door de organisator beoogde aantal deelnemers kan geenszins aanleiding geven tot het laattijdig afgelasten van de opdracht. De opdracht zal ook in dit geval worden uitgevoerd onder dezelfde afgesproken voorwaarden conform deze overeenkomst. Beslist de organisator in dergelijk geval toch de opdracht af te gelasten zal Danny Semeelen - New Dog Academy alleszins worden uitbetaald alsof de uitvoering had plaats gevonden.


13. Toepasselijk recht


Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van Danny Semeelen - New Dog Academy.